Sự kiện & Bình luận

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

07:00 | 10/02/2021

(Xây dựng) - Mùa xuân Tân Sửu - 2021, nhân dân ta, đất nước ta vừa trải qua một năm với hàng loạt dấu ấn mang tính lịch sử, kết thúc thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, sau 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

nhung thanh tuu to lon co y nghia lich su

Mùa xuân này, một sự kiện trọng đại là sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết nhằm tiếp tục đổi mới đất nước, phát triển nhanh, bền vững.

Dấu ấn nổi bật về kinh tế - xã hội

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - Đó là lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được minh chứng bằng những dấu ấn nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2020 và sau 5 năm (2016 - 2020). Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, sự đồng thuận, chung sức, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng DN và nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực của đời sống. Nổi bật là giành chiến thắng oanh liệt, vang dội của mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” vừa tạo thuận lợi cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, không để lây lan, bùng phát, đạt tăng trưởng kinh tế trong tốp đầu của thế giới.

Với quyết tâm chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sắc bén của Chính phủ đã đột phá biến nguy cơ thành cơ hội. Từ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng vượt trội, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 6,8%, quy mô GDP tăng 1,4 lần so với năm 2015 vươn lên trở thành nền kinh tế thứ 4 ở Đông Nam Á; năng suất lao động tăng 5,8%/năm, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 4,3% vượt mục tiêu (5%). Mô hình tăng trưởng chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ và mở rộng tín dụng như trước đây. Từ một nền kinh tế kém phát triển, nhiều lĩnh vực lạc hậu từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm từ 18,6% (2011) xuống còn dưới 4% (2016 - 2020). Bội chi ngân sách và nợ công được kiểm soát, giảm mạnh so với giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP đạt 33,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 1,7 lần, năm 2020 đạt 540 tỷ USD, xuất siêu gần 20 tỷ USD trong khi thương mại quốc tế giảm mạnh.

Trong 5 năm qua, các đột phá chiến lược tập trung vào thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Các thị trường vận hành thông suốt, đồng bộ, gắn kết khu vực và quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia có bước phát triển. Một số tập đoàn kinh tế, nhất là DN thuộc thành phần kinh tế tư nhân lớn mạnh đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà. Hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành nhiều công trình quan trọng, quy mô lớn. Kết cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng đạt hiệu quả cao. Cơ cấu lại về đầu tư công, hệ thống các tổ chức tín dụng, hệ thống DN Nhà nước gần đây tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đồng thời phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quốc phòng an ninh được củng cố, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động đẩy mạnh, các Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với EU (EVFTA) được ký kết, thực hiện có hiệu quả. Việt Nam là một quốc gia ít ỏi tăng trưởng cao nhất thế giới và sự nỗ lực phi thường, sức chống chọi phi thường và bền bỉ để có được những kết quả trên.

Với những thành tựu nổi bật đó, Việt Nam được các tổ chức quốc tế công nhận: Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 tăng lên 39 bậc so với năm 2016, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ; về môi trường kinh doanh xếp hạng từ mức 88/183 (2010) lên 70/180 (2019); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu xếp thứ 42/131, đứng đầu nhóm 29 quốc gia, vùng lãnh thổ có cùng mức thu nhập…

Nguyên nhân của thành tựu cơ bản là có đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Chính phủ thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, luôn chủ động, linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng cao, có đối sách kịp thời, phù hợp những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt sự diễn biến bất ngờ, phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Giữ vững độc lập, tự chủ, phát triển đất nước bền vững

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với mục tiêu chiến lược ấy, giai đoạn 2020 - 2025 thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5 - 7%, đến năm 2025 GDP bình quân đầu người đạt 4.500 - 4.700 USD; tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45%; năng suất lao động bình quân tăng 6,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5% điểm %/năm; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%…

Thực hiện những quyết sách trên đây, nước ta sẽ phải bứt phá vượt qua những thách thức lớn mang tính toàn cầu, nếu không vững vàng, sáng suốt có thể xảy ra rủi ro.

Cục diện thế giới tiếp tục diễn biến theo xu hướng đa cực, đa trung tâm, các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, song cũng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt; các chủ nghĩa (dân tộc cực đoan, cường quyền nước lớn, thực dụng, dân tuý…) trong quan hệ quốc tế gia tăng; các nước đang phát triển nhất là những nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong khi đó, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do đại dịch Covid-19. Các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt công nghệ số phát triển như vũ bão, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Song, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong 5 năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các Hiệp định quốc tế trong khi nền kinh tế của ta phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém lại đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Bên cạnh đó là xu hướng già hóa dân số, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh, biến đổi khí hậu gay gắt, thiên tai bất thường, ngày càng tác động mạnh kìm hãm sự phát triển đất nước.

Từ đó, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; phát huy mọi nguồn lực nội sinh, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất để đến năm 2025 Việt Nam là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (dưới 4.045 USD/người/năm đến năm 2030 GDP đạt 7.500 USD/người/năm). Đẩy mạnh phát triển con người toàn diện và phát triển nền văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Một mùa xuân lại đến!

Một năm mới đã bắt đầu!

Năm 2021 nhất định và chắc chắn đất nước phát huy những thành tựu nổi bật của những năm trước, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, tiếp tục phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và năng động, đột phá chiến lược, cải cách thể chế, ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Con rồng Việt Nam đang xuất hiện hình hài để có tầm vóc sung sức, cường tráng, dồi dào sức sống trong khu vực và trên thế giới.

Kim Quốc Hoa

Theo

Xem thêm
Đang tải ...

Tin bài cuối cùng

Kim Quốc Hoa Nhà báo