Thứ sáu 21/01/2022 03:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi

11:22 | 24/11/2021

(Xây dựng) – Ngày 24/11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ điểm cầu 37 Lê Đại Hành, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tham gia theo hình thức trực tuyến.

khai mac hoi nghi van hoa toan quoc van hoa phai soi duong cho quoc dan di
Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh của đất nước

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm nay được tổ chức trong tòa nhà Quốc hội với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội nghị có sự tham dự trực tiếp của hơn 500 đại biểu làm văn hóa và được phát trực tuyến trên toàn quốc, trong đó có điểm cầu tại Bộ Xây dựng. Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; và các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khai mạc tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong diễn văn khai mạc, Bác Hồ đã nêu ra một chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi... Phải đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ. Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có 4 vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau là chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa”.

Dựa trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn coi trong việc xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn hồn cốt của dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tiến lên xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sau 35 năm đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và ban hành nhiều chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đặc biệt, Đảng đã chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần tích cực xây dựng văn hóa và con người Việt Nam năng động, sáng tạo, văn minh và chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật làm cơ sở pháp lý; ban hành các đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để nâng cao chất lượng nhân lực cho các hoạt động văn hóa, thể thao, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa.

Đó là cơ sở giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa chính trị; tạo ra chuyển biến về nhận thức và hành động trong xây dựng văn hóa kinh tế.

Đặc biệt, nhân dân Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập quốc tế để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc và giá trị văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Tinh thần này luôn được phát huy cao độ khi đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách do thiên tai và dịch bệnh, mới nhất là sự chung tay đồng lòng của cả nước trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay.

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam sau 35 đổi mới đất nước vẫn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Quan điểm xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được triển khai mạnh mẽ, chưa thật sự thấm sâu trong các tầng lớp xã hội. Những năm qua, khi kinh tế liên tục tăng trưởng cao giúp đời sống vật chất nâng lên, nhưng đời sống văn hóa tinh thần lại chưa phát triển tương xứng.

Đó là hệ quả của việc quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng về văn hóa có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra; việc thể chế hóa đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng chưa theo kịp yêu cầu; môi trường văn hóa gia đình - nhà trường - xã hội có lúc, có nơi chưa lành mạnh, có mặt xuống cấp.

Bên cạnh đó, việc nhận thức, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế, văn hóa với chính trị chưa được cấp ủy, chính quyền nhiều nơi quan tâm đúng mức, từ đó dẫn đến việc triển khai thực hiện không đạt kết quả tương xứng.

Việc nhìn nhận và phân tích những hạn chế, yếu kém nêu trên đã giúp Đảng rút ra một số bài học kinh nghiệm để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, 1 trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu trong giai đoạn tới là xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn; xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có đề ra 10 giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Một là tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững. Hai là tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Ba là hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý Nhà nước về văn hóa.

khai mac hoi nghi van hoa toan quoc van hoa phai soi duong cho quoc dan di
Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc theo hình thức trực tuyến.

Bốn là phát triển nhân lực ngành văn hóa, văn nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và nhân lực cho các lĩnh vực then chốt, đặc thù. Năm là xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, đặc biệt là văn hóa trong Đảng trở thành tấm gương đạo đức cho xã hội; văn hóa doanh nghiệp trở thành hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Sáu là phát triển thị trường văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của người tiêu dùng và thị trường nước ngoài.

Bảy là xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Tám là phát triển văn học, nghệ thuật đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chín là tập trung nguồn lực từ Nhà nước và các thành phần kinh tế khác đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng con người. Mười là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.

Hữu Mạnh

Theo

Cùng chuyên mục
 • bao chi gop phan phanh phui nhieu vu xam pham di san van hoa

  Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng báo chí đã kịp thời cảnh báo, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực đồng thời tuyên truyền cộng đồng cùng chung tay gìn giữ di sản.

 • di san unesco tai afghanistan dung truoc nguy co bi do sap

  Tháp giáo đường ở Jam vốn đã xuống cấp ở mức báo động, cần được tôn tạo khẩn cấp và hai cơn địa chấn vừa qua đã làm suy yếu thêm nữa kết cấu của công trình này.

 • kiem tra cong tac nghiem thu cong trinh di tich

  (Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình “Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa”.

 • dong song thuong nho

  (Xây dựng) - Hôm nay tôi về quê. Một ngày đầu đông nắng vàng rực rỡ. Những đám mây mùa thu vẫn vắt sang trời đông bồng bềnh trắng, soi bóng xuống dòng sông xanh biếc. Ôi dòng Thương Giang của tôi! Gần đó mà dịch bệnh ngăn cách, nửa năm rồi tôi mới gặp lại. Trong lòng tôi như ngân nga khúc hát thân quen, da diết của nhạc sỹ Hoàng Hiệp: "Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình... Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi...".

 • tet cua vuong chi mong tet dung den

  (Xây dựng) - Vượng sợ Tết, vì Tết đến dân lái xe công trình như Vượng phải nghỉ dài. Xe không chạy, mồ hôi không rơi đồng nghĩa với việc không có tiền.

 • xep hang 5 di tich quoc gia dac biet

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 93/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 12) đối với 5 di tích.

Xem thêm
 • vinh long hon 7 ty dong bao duong sua chua cong trinh khu tuong niem thu tuong vo van kiet

  (Xây dựng) – Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, hạng mục: Nhà khách, nhà hành chính, nhà trưng bày, nhà thắp hương cũ, cầu dẫn vào tượng đài ngôi sao và tượng đài ngôi sao, giao thông, sân bãi; trụ hoa, sân lễ; cổng, hàng rào, nhà nghỉ, nhà thủy tạ, sân vườn, chậu đá mài trồng sen; vệ sinh, sơn lại cầu thang sắt; sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và máy phát điện; nhà vệ sinh công cộng; bàn ghế, thiết bị điện tử nhà khách.

  19:28 | 17/01/2022
 • bo vhttdl cong bo danh muc 19 di san van hoa phi vat the quoc gia

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công...

  19:20 | 17/01/2022
 • chiem nguong tuong phat lon bac nhat bac trung bo

  Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa Phúc Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có chiều cao 42m được đánh giá là tượng phật lớn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

  20:41 | 16/01/2022
 • le hoi duong hoa xuan ha noi hanh trinh vang son tet viet

  (Xây dựng) - Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22/01 - 06/02/2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội. Đây là năm thứ 2 đường hoa mở cửa để đón du khách, cư dân Thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí, đặc biệt năm nay còn có ý nghĩa góp phần gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO.

  13:06 | 16/01/2022
 • hinh anh tai hien nghi le tien ngu lich nam nham dan 2022

  Sáng 15/1, tại Hoàng Thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức nghi lễ tiến Ngự lịch, nghi lễ từ thời nhà Lê, ban lịch cho bách quan, muôn dân.

  15:44 | 15/01/2022
 • ubnd tinh hoa binh tang bang khen cho tac pham am nhac tro ve noi nguon sang

  (Xây dựng) – Ngày 30/12/ 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định số 3176/ QĐ – UBND tặng Bằng khen cho nhà báo Tào Khánh Hưng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng)  đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc, nghệ thuật, góp phần vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình.

  11:49 | 12/01/2022
 • bao quan tu bo phuc hoi quan the di tich co do hue

  (Xây dựng) - Bảo tồn di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Quần thể di tích Cố đô Huế; phục hồi các không gian gắn với di sản, tạo cho khu vực Quần thể di tích Cố đô Huế trở thành hạt nhân, động lực trong thực hiện chiến lược phát triển đô thị di sản Thừa Thiên Huế; phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết với cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

  10:39 | 12/01/2022
 • bo vhttdl yeu cau xu ly dut diem vu viec xam pham di tich chua vang

  Đã hơn một năm nay, khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia chùa Vàng bị xâm hại nghiêm trọng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn yêu cầu thành phố Hà Nội giải quyết dứt điểm.

  20:49 | 10/01/2022
 • ca khuc nha bao quoc cuong sang tac loi duoc bo vhttdl trao chung nhan giai nhat

  Ngày 7/1, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải bình cuộc bình chọn các sản phẩm ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

  17:42 | 09/01/2022
 • van hoc phai hun duc y chi nghi luc vuon len cua the he tre

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nhà văn Việt Nam, toàn xã hội hãy vì tương lai của dân tộc dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em; các nhà văn trẻ hãy tiếp bước các thế hệ đi trước...

  16:19 | 09/01/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load