Thứ sáu 07/08/2020 20:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

11:14 | 07/11/2019

(Xây dựng) – Để duy trì Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và cải thiện, nâng cao Chỉ số đo lường sự hài lòng (SIPAS) năm 2019 của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Văn bản số 4925/UBND-NC ngày 01/11/2019 yêu cầu các sở, ban, ngành và cơ quan chức năng, cơ quan quản lý có thẩm quyền địa phương chủ động rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế.

Thành phố thực hiện nhiều hành động để cải cách hành chính, khắc phục những bất cập (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Cụ thể, để cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2019, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị và thông tin kịp thời đến cá nhân, tổ chức kết quả giải quyết. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ; Quy định của UBND thành phố về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Bộ phận tiếp công dân.

Đối với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt kết quả cao được xác định trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kiểm tra việc thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính sẽ sớm trình UBND thành phố ban hành ngay tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thu ngân sách hàng năm của thành phố đạt và vượt theo Kế hoạch được Chính phủ giao.

Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện, trình thành phố phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử để triển khai trên toàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ứng dụng công nghệ thông tin (Báo cáo quý, năm), các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, chất lượng; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền tới người dân về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ giao dịch trên môi trường mạng.

Cuối cùng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu trình UBND thành phố các giải pháp đột phá nhằm tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019. UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tăng tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ cấp xã tại một số chức danh: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load