Chủ nhật 14/08/2022 01:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giới thiệu Kiến trúc sư có kinh nghiệm tư vấn về thiết kế Nhà Quốc hội

08:55 | 13/06/2008

BỘ XÂY DỰNG

---------

Số: 1093/BXD-KTQH

V/v: Giới thiệu Kiến trúc sư có kinh nghiệm tư vấn về thiết kế Nhà Quốc hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

Hà Nội, ngày 10 tháng  6  năm 2008

  

Kính gửi:   Hội Kiến trúc sư Việt Nam

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Ngày 01/4/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Sau khi nghe báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản số 717/TB-VPQH ngày 09/4/2008 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên về Phương án kiến trúc và tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội, trong đó nhất trí với Phương án kiến trúc Nhà Quốc hội là phương án đạt giải A (đã được nâng cấp) với kích thước 102m x 102m và vị trí lùi không quá 20m về phía Đông khuôn viên Hội trường Ba Đình hiện nay. Ngày 02/5/2008, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 154-TB/TW, trong đó thống nhất phương án kiến trúc Nhà Quốc hội nêu trên. Thủ tướng chính phủ đã đồng ý lựa chọn phương án kiến trúc Nhà Quốc hội tại văn bản số 734/TTg-KTN ngày 16/05/2008.

Phương án kiến trúc Nhà Quốc hội sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình để đảm bảo tính hiện đại, trang trọng, mang tính dân tộc và đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ Quốc hội. Với những tiêu chí đó, Bộ Xây dựng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam giới thiệu các kiến trúc sư có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho Bộ Xây dựng trong quá trình thiết kế và xây dựng công trình Nhà Quốc hội; giới thiệu 01 đơn vị Tư vấn có nhiều kinh nghiệm, có khả năng tham gia như nhà thầu phụ cho nhà thầu Tư vấn thiết kế chính về mặt thiết kế nội thất công trình Nhà Quốc hội.

 

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng Bộ Xây dựng để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao./.

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên

- Ban Chỉ đạo XD NQH (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ban QLDA NQH và HTBĐ (mới);

- Lưu VP, Vụ KTQH

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

Trần Ngọc Chính

 

Nơi nhận: 

- Như trên

- Ban Chỉ đạo XD NQH (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ban QLDA NQH và HTBĐ (mới);

- Lưu VP, Vụ KTQH

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

Trần Ngọc Chính

 

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load