Thứ bảy 19/09/2020 00:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Cục Quản lý hoạt động xây dựng: Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

09:58 | 13/08/2020

(Xây dựng) – Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Cục đã thể hiện và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò lãnh đạo, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đội ngũ cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

dang bo cuc quan ly hoat dong xay dung doi moi co che quan ly nang cao chat luong nguon nhan luc
Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý hoạt động xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng

Trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2015 - 2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì soạn thảo và tham mưu để Bộ trình Chính phủ và trình lãnh đạo Bộ ban hành 05 Nghị định, 08 Thông tư, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Cục tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao cùng với các Cục, Vụ của Bộ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, các Đề án, Thông tư, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá trong xây dựng. Cục tích cực phối hợp tham gia với các đơn vị có liên quan soạn thảo, góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như Luật Kiến trúc, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP...

Năm 2018, Cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế chủ trì soạn thảo Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2019 - 2020, Cục được lãnh đạo Bộ giao chủ trì soạn thảo dự án sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2014. Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cục xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Cục cũng như của Bộ nên tập trung toàn bộ nguồn nhân lực, vật lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều ngày 17/6/2020 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa IX đã thông qua dự án sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2014 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14) với tỷ lệ 92,96% đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu tán thành (449/462 đại biểu tham gia).

dang bo cuc quan ly hoat dong xay dung doi moi co che quan ly nang cao chat luong nguon nhan luc
Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tục hành chính được quan tâm đặc biệt

Cục đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan thủ tục hành chính về giấy phép xây dựng, giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho cá nhân, chứng chỉ năng lực của tổ chức, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng.

Đồng chí Hoàng Quang Nhu - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng chia sẻ: Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, trọng tâm là thủ tục hành chính được quan tâm đặc biệt, có chuyển biến mạnh mẽ; tiến hành rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa từ ngày 01/10/2018, áp dụng phần mềm một cửa điện tử... đảm bảo giải quyết thủ tục thông thoáng, đúng tiến độ, tuân thủ các quy định hiện hành; tăng cường phân cấp, ủy quyền về thẩm định thiết kế, dự toán, công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Quản lý hoạt động xây dựng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tập trung mọi nguồn lực để soạn thảo Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14; Bám sát thể chế, cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để tổng kết, đánh giá và đề xuất tiếp tục đổi mới; Tập trung chỉ đạo nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong ngành xây dựng. Cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ điện tử; Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về: Quản lý dự án đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng, thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế, dự toán…

Triển khai ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, đề án, cơ chế chính sách ngành Xây dựng, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu theo chức năng, nhiệm vụ của Cục; duy trì và phát triển phần mềm năng lực hoạt động xây dựng.

Hiện nay, Đảng bộ Cục có 05 Chi bộ trực thuộc với 44 Đảng viên, chiếm 70% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong Cục.

Đảng ủy quán triệt trong toàn Đảng bộ việc chú trọng đúng mức đến chất lượng đảng viên được kết nạp, không chạy theo số lượng. Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể tập trung giúp đỡ quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, nhất là đoàn viên thanh niên, người lao động có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load