Thứ sáu 01/07/2022 08:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

19:31 | 12/08/2020

(Xây dựng) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trọng thể trong 2 ngày từ 13 - 14/8/2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dang bo bo xay dung nang cao nang luc lanh dao doan ket dan chu ky cuong hoan thanh xuat sac nhiem vu chinh tri
Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018.

Những kết quả nổi bật

Năm năm qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ, sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Ban Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Hiện nay, Đảng bộ Bộ Xây dựng có 45 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, với 20 Đảng bộ cơ sở, 16 Chi bộ cơ sở, 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ, 186 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và hơn 1.800 đảng viên.

Đảng ủy Bộ Xây dựng và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và tình hình thực tiễn để cụ hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các Nghị quyết, Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu được phát huy, tính dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được đề cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng thực hiện nghiêm túc. Qua việc triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW được nâng lên, góp phần kịp thời cảnh báo, ngăn chặn và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được các cấp ủy quan tâm, tích cực triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Xây dựng cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có nhiều chuyến biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Bộ đã chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu và triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Xây dựng lần thứ IX, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”.

Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ định kỳ, bảo đảm nền nếp, chất lượng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Những nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án được giao trong các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật Cấp nước; hoàn thiện dự án Luật Quản lý phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 26-NQ/TW; nghiên cứu, rà soát và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. Ban hành đầy đủ, kịp thời các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật.

Về quản lý đầu tư xây dựng

Hoàn thành hiệu quả Đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” và “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng.

Tăng cường, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các công trình sử dụng vốn Nhà nước, công trình trọng điểm quốc gia, công trình quy mô lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng, đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng; đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

Quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hoàn thành và tổ chức thực hiện Đề án: “Đổi mới phương pháp, lý luận quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch”.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch. Tổ chức lập Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020 - 2030; Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và các Chương trình, dự án đầu tư nâng cấp đô thị, tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo làm cơ sở quản lý hiệu quả các nguồn lực của đô thị, hướng tới phát triển đô thị ổn định, bền vững; Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị.

Quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Tập trung ưu tiên rà soát, nghiên cứu, tổng hợp các vướng mắc khó khăn của địa phương trong quá trình thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản.

Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát thị trường bất động sản theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo ổn định, bền vững; có cấu trúc hoàn chỉnh, đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế; chủ động xây dựng các kịch bản và giải pháp để điều tiết, kiểm soát, bình ổn thị trường.

Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở công nhân, sinh viên, các đối tượng chính sách xã hội và hộ nghèo tại khu vực nông thôn. Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng

Triển khai chiến lược phát triển vật liệu xây dựng khi được Thủ tướng phê duyệt. Tăng cường kiểm soát việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng theo đúng chiến lược và quy định của pháp luật.

Phát triển đa dạng các loại vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình ven biển và hải đảo theo Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025. Tập trung nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn cốt lõi liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chương trình khoa học trọng điểm về xử lý, tái sử dụng tro, xỉ, thạch cao được thải ra từ các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất, luyện thép; nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế

Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến trong các lĩnh vực: hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong ngành Xây dựng”.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của Ngành; chủ động hội nhập quốc tế theo Chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế và kế hoạch của Chính phủ; hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp ngành Xây dựng ra nước ngoài; tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Chủ tịch Phân ban.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, trọng tâm là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh đào tạo nâng cao, đào tạo lại, mở rộng các hình thức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Xây dựng.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng (đầu tư xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, các vi phạm gây thất thoát, lãng phí, các vi phạm về chất lượng công trình và trật tự xây dựng tại khu vực đô thị.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa tồn đọng, kéo dài, nhất là khiếu nại trong lĩnh vực nhà, đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hành chính trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp

Hoàn thành công tác cổ phần hóa 02 doanh nghiệp nhà nước là Tổng Công ty VICEM và HUD theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai công tác thoái vốn Nhà nước hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC tại các Tổng Công ty theo kế hoạch tại Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Bộ Xây dựng là nhiệm kỳ đánh dấu thời điểm có ý nghĩa trọng đại. Bước vào giai đoạn mới của đất nước, bên cạnh những cơ hội lớn, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Xây dựng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành; xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

- 100% tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

- 100% cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hàng năm số Đảng bộ, Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ quy định của Trung ương.

- 100% các đồng chí Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ.

- 100% Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý.

- Bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 500 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 300 đảng viên mới.

- Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tào Khánh Hưng
Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load