Thứ bảy 23/01/2021 19:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn Xây dựng Việt Nam góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

08:25 | 12/11/2020

(Xây dựng) – Vừa qua, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam có tham luận lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

cong doan xay dung viet nam gop y vao du thao cac van kien dai hoi xiii cua dang
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện văn bản số 1070/TLĐ ngày 07/10/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến góp ý trong tập thể lãnh đạo.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổng hợp các ý kiến như sau:

Mục XII Dự thảo báo cáo chính trị đã ghép mục XII và XIII Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội XII của Đảng và đặt tên là “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân”. Nội dung trong mục này được trình bày ngắn gọn, súc tích, thể hiện rõ nét đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; tôn trọng những khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả các quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân.

Dự thảo đã nêu các định hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới; vai trò, hoạt động của hệ thống chính trị; giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; xây dựng, phát triển, phát huy vai trò giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân, thế hệ trẻ, lực lượng phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, gia đình và cộng đồng; huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Dự thảo đã nêu các định hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt, có hiệu quả trong thực tế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức phải nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế và kỷ cương xã hội.

Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sự thay đổi về sở hữu, đa dạng hóa các mô hình quản trị doanh nghiệp làm cho quan hệ lao động ngày càng phức tạp, cùng với sự biến đổi cơ cấu lao động, việc ra đời, hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là đòi hỏi tất yếu, cấp thiết và hệ trọng. Trên cơ sở đúc kết thực tiễn, dự báo tình hình mới, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã quyết định đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn ở 05 khâu quan trọng sau:

Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn.

Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động.

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động là trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hiến pháp nước Cộng hoàn xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) quy định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XIII của Đảng cần đề ra định hướng, nhiệm vụ cụ thể hơn để lãnh đạo xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vấn đề sau:

Thực hiện nhuần nhuyễn mô hình ngang và dọc của tổ chức Công đoàn; tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy, phát triển, nâng cao hiệu quả mô hình dọc đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục duy trì kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng đóng góp và ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ để đảm bảo nguồn tài chính cho công đoàn hoạt động hiệu quả.

Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh khen thưởng kịp thời những tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảm bảo quyền lợi chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân, lao động.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load