Thứ tư 07/06/2023 16:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ năm 2023

19:57 | 29/03/2023

(Xây dựng) - Ngày 28/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 296/QĐ-BXD ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023.

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ năm 2023
Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi là những dự án Luật quan trọng có trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng trong năm 2023 (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định, các Chương trình, danh mục văn bản/đề án được ban hành gồm: “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023” tại Phụ lục 1 (bao gồm các văn bản/đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền). Danh mục các văn bản, đề án cần nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong năm 2023 tại Phụ lục 2.

Trong đó, tại Phụ lục 1 có Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, đề nghị xây dựng Luật Quản lý và phát triển đô thị, đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước. Các Nghị định của Chính phủ như Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng; Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Bên cạnh đó là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng (thay thế Thông tư sổ 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Thông tư ban hành Hệ thống chi tiêu thống kê ngành Xây dựng (thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Còn tại Phụ lục 2 có các danh mục đề án, quy chuẩn như: Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thống nhất quản lý Nhà nước về cấp nước đô thị và nông thôn, xây dựng cơ chế quản lý cấp nước liên vùng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng.

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản/đề án xây dựng kế hoạch chi tiết soạn thảo đối với văn bản/đề án được giao chủ trì, phân công cụ thể Lãnh đạo đơn vị phụ trách, chuyên viên thực hiện, tiến độ thực hiện; gửi Vụ Pháp chế để theo dõi, đôn đốc.

Đối với các văn bản/đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thời gian trình quy định tại Phụ lục 1, tham mưu Bộ Xây dựng trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo.

Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này và báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Vụ Pháp chế tổng hợp, tham mưu báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình, kết quả thực hiện văn bản/đề án trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp sau khi nghiên cứu các văn bản/đề án tại Phụ lục 2 thấy cần thiết bổ sung vào Chương trình để soạn thảo trong năm 2023 hoặc có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung văn bản/đề án thì đơn vị đề xuất chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, có ý kiến đối với văn bản/đề án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành nhưng chưa đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu để Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền đối với văn bản/đề án trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung văn bản/đề án theo khoản 3 Điều này được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì văn bản (hoặc ý kiến) chấp thuận là cơ sở để triển khai thực hiện. Văn bản đề xuất của đơn vị, văn bản (hoặc ý kiến) chấp thuận của cấp có thẩm quyền được gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load