Thứ ba 26/09/2023 20:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Sẽ tiến hành cưỡng chế 1/5 hộ dân không chấp hành quyết định cưỡng chế trong tháng 4

21:44 | 10/04/2023

(Xây dựng) – UBND huyện Bình Xuyên vừa ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc đối với 5 hộ. Đến thời điểm này, đã có 4 hộ chấp hành. Còn hộ bà Nguyễn Thị Tình chưa chấp hành, UBND huyện Bình Xuyên đang giao cho các phòng, ban chức năng xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 4/2023.

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Sẽ tiến hành cưỡng chế 1/5 hộ dân không chấp hành quyết định cưỡng chế trong tháng 4
UBND huyện Bình Xuyên thực hiện công tác thu hồi giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc đúng theo quy định của Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Bình Xuyên cho biết: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc là dự án Nhà nước thu hồi đất. Ngay từ khi thực hiện, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị, thị trấn Đạo Đức thực hiện nghiêm các quy định theo Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Mặt khác, UBND huyện Bình Xuyên đã thực hiện nghiêm túc các Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thông báo số 05/TB-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện Bình Xuyên về việc áp dụng đơn giá bồi thường hoa màu, đơn giá bồi thường vật nuôi là thủy sản, giá gạo để tính hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi thực hiện thu hồi đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm, phạm vi ranh giới nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 khu tái định cư để phục vụ GPMB Dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc; Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 8/02/2021 của UBND huyện Bình Xuyên về việc phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 3/3/2021 của UBND huyện Bình Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT sử dụng đất tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 318/NQ-HĐND ngày 9/4/2021 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để phục vụ GPMB Dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc.

Thông báo số 61/TB-UBND ngày 6/4/2021 của UBND huyện Bình Xuyên Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh, thị trấn Đạo Đức; Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Bình Xuyên về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên (đợt 2, năm 2021); Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 08/3/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành một số biện pháp đặc thù để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định thực hiện một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 8/3/2021 của HĐND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bình Xuyên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Cụ thể, ngày 15/7/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyên Bình Xuyên đã phối hợp với UBND thị trấn Đạo Đức tổ chức hội nghị họp dân để triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời, tiến hành kê khai, kiểm đếm diện tích đất của các hộ trong phạm vi dự án.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Xuyên có Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc (đợt 2); Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện Bình Xuyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 2) để thực hiện Dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Đạo Đức.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Đạo Đức thực hiện việc chi trả tiền cho bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện Bình Xuyên. Đến nay vẫn còn 4 hộ chưa chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt và chưa bàn giao đất cho tổ chức giải phóng mặt bằng gồm: Hộ ông Hoàng Văn Thạnh (Tuyến); hộ bà Nguyễn Thị Quá; hộ ông Hoàng Quang Vinh (Bẩy) và hộ Trần Văn Trọng (Tuyết).

Ngày 20/3/2022, UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến của các hộ, đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ nhận tiền chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt và chưa bàn giao đất cho tổ chức GPMB.

Ngày 29/5/2022; ngày 02/6/2022 và ngày 18/7/2022, đại diện UBND thị trấn, Ủy ban MTTQ thị trấn, khối dân vận thị trấn, đại diện Tổ dân phố Trại phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã phối hợp tổ chức vận động, thuyết phục các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao đất cho tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để tiếp tục có mặt bằng thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, sau nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại đến nay các hộ vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện, không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao đất cho tổ chức thực hiện GPMB.

Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Logicstics ICD Vĩnh Phúc (đợt 3) và Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Bình Xuyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 3). Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với UBND thị trấn Đạo Đức thực hiện việc chi trả tiền cho bồi thường, hỗ trợ cho các hộ theo phương án được phê duyệt, nhưng hộ bà Nguyễn Thị Tình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao đất cho tổ chức GPMB.

Ngày 12/10/2022; ngày 21/10/2022 và ngày 25/10/2022, đại diện UBND thị trấn, Uỷ ban MTTQ thị trấn, khối dân vận thị trấn, đại diện Tổ dân phố Trại phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên đã phối hợp tổ chức vận động, thuyết phục hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt và bàn giao đất cho tổ chức thực hiện GPMB để tiếp tục có mặt bằng thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, sau nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng đến nay hộ bà Nguyễn Thị Tình vẫn không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện, không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao đất cho tổ chức thực hiện GPMB.

Để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai thi công dự án, UBND huyện Bình Xuyên ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình theo Điều 71, Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 7, Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi Ban cưỡng chế UBND huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Đạo Đức và UBND thị trấn Đạo Đức tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã có 4 hộ đã chấp hành thực hiện gồm: Hộ ông Trần Văn Trọng (Tuyết); hộ bà Nguyễn Thị Quá; hộ ông Hoàng Văn Thạnh (Tuyến); hộ ông Hoàng Quang Vinh (Bảy); còn 1 hộ bà Nguyễn Thị Tình chưa chấp hành.

Đối với hộ bà Nguyễn Thị Tình, UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Tình, cụ thể, Diện tích đất nông nghiệp được giao: Tờ số 4, thửa đất số 82-1 diện tích 600m2, xứ đồng Mỏm Nhắt. Đối chiếu với diện tích đo đạc thực tế là 610,4m2 thể hiện tại thửa đất số 95 (theo mảnh trích đo địa chính thu hồi và giao đất). Diện tích đất nông nghiệp được giao: Tờ số 4, thửa đất số 90-1 diện tích 305,0m2; xứ đồng Mỏm Nhắt. Đối chiếu với diện tích đo đạc thực tế là 465,6m2 thể hiện tại thửa đất số 160 (theo mảnh trích đo địa chính thu hồi và giao đất).

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, lãnh đạo huyện Bình Xuyên cho biết: Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phòng ban và Công an huyện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Điều đó thể hiện thượng tôn pháp luật, các dự án Nhà nước thu hồi người dân cần phối hợp để bàn giao mặt bằng, phát triển kinh tế chung của huyện và tỉnh Vĩnh Phúc.

Minh Phúc - Tuệ Mẫn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load