Thứ sáu 15/11/2019 05:24 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử

16:24 | 02/08/2019

 

(Xây dng) – B Xây dng va có văn bn gi UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương v vic đăng ti thông tin h sơ quy hoch xây dng, quy hoch đô th lên Cng thông tin đin t.


Cng thông tin đin t: quyhoach.xaydung.gov.vn

Thc hin Ngh quyết s 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 ca Quc hi v hot động cht vn ti k hp th 7 Quc hi khóa XIV; Ch th s 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 ca Th tướng Chính ph v vic tăng cường chn chnh công tác quy hoch xây dng, qun lý phát trin đô th theo quy hoch được duyt, B Xây dng được giao nhim v xây dng Cng thông tin đin t quc gia v quy hoch xây dng, quy hoch đô th.

Vì vy, B Xây dng đề ngh UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương phi hp vi B Xây dng và ch đạo các đơn v chc năng trc thuc, cơ quan chuyên môn đăng ti các đồ án quy hoch chung, quy hoch phân khu, quy hoch chi tiết thuc thm quyn phê duyt cp tnh, huyn quy định ti Lut Xây dng, Lut Quy hoch đô th lên Cng thông tin đin t: quyhoach.xaydung.gov.vn

Đề ngh các địa phương liên h vi B Xây dng (bà Đoàn Th Dip - Phó Trưởng phòng Website, Trung tâm Thông tin - B Xây dng; Đin thoi: 0943650286; Email: doanthidiep@moc.gov.vn) để được cung cp tài khon truy cp h thng và gii đáp các thc mc trong quá trình cp nht d liu lên Cng thông tin đin t.

Thông tin đăng tải trong các đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị bao gồm các nội dung sau: Quyết định phê duyệt; Bản đồ hiện trạng; Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Bản đồ giao thông; Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; Thuyết minh tóm tắt; Quy định quản lý quy hoạch theo đồ án được duyệt; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được ban hành (nếu có).

Về tài liệu hướng dẫn sử dụng: Người dùng sau khi được cấp phát tài khoản sử dụng truy cập vào hệ thống quản trị theo địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn/quantri để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng trên hệ thống.

 

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load