Thứ bảy 07/12/2019 08:59 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Góp ý điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

10:05 | 14/04/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp UBND tỉnh Bắc Ninh về việc góp ý điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, việc lập Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh cơ bản đã tuân thủ các quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 338/2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014) được lập căn cứ trên Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định 60/QĐ-UBND 8/2/2013).

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018, với mục tiêu mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh tiến tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vì vậy, việc lập Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh để phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết và đúng theo quy định pháp luật.

Đánh giá thực trạng phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh, theo Bộ Xây dựng, căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được phê duyệt, dự kiến hình thành đô thị trung tâm Bắc Ninh là đô thị loại I, đô thị Thuận Thành là đô thị loại IV và 05 đô thị loại V khác (gồm các đô thị: Gia Bình, Thứa, Nhân Thắng, Trung Kênh, Cao Đức).

Phần đánh giá thực trạng phát triển đô thị thiếu phần đánh giá rà soát theo các tiêu chí đô thị loại I đối với đô thị trung tâm Bắc Ninh làm cơ sở xây dựng chương trình dự án đầu tư đạt được mục tiêu đề ra.

Đối với 2 trong 5 đô thị dự kiến loại V là Cao Đức và Trung Kênh, hiện chưa lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị. Phạm vi ranh giới 02 đô thị này dự kiến lấy 1 phần của 1 xã hiện hữu (đô thị Cao Đức dự kiến lấy 1 phần của xã Cao Đức, đô thị Trung Kênh dự kiến lấy 1 phần của xã Trung Kênh). Việc rà soát đánh giá thực trạng theo các tiêu chí đô thị loại V trong khi ranh giới đô thị không trùng khớp với ranh giới hành chính và chưa được xác định rõ trong quy hoạch sẽ khó đảm bảo luận cứ cho việc đề xuất xây dựng chương trình ở phần sau.

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022. Chương trình đề xuất dự kiến sau khi đô thị lõi Bắc Ninh (đô thị trung tâm Bắc Ninh) trở thành đô thị loại I vào năm 2021, sẽ hình thành 5 quận trên cơ sở 5 đơn vị hành chính khu vực phía Bắc sông Đuống hiện nay.

Báo cáo rà soát đánh giá thực trạng ngoài việc đánh giá các tiêu chí cần phải đạt được để đảm bảo mục tiêu đô thị lõi trở thành đô thị loại I, cũng cần bổ sung việc đánh giá các tiêu chuẩn còn thiếu, cần khắc phục để đảm bảo cho từng đơn vị hành chính khu vực phía Bắc sông Đuống đạt được mục tiêu trở thành quận theo các quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch xây dựng vùng (Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 17/10/2018), hệ thống đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 gồm 7 đô thị: đô thị trung tâm Bắc Ninh đô thị loại I, đô thị Thuận Thành loại IV và 05 đô thị loại V (Gia Bình, Thứa, Nhân Thắng, Trung Kiên, Cao Đức).

Theo báo cáo thuyết minh gửi kèm, căn cứ theo quy hoạch xây dựng vùng, Chương trình đề xuất lộ trình nâng loại đô thị thuộc tỉnh Bắc Ninh: năm 2019 nâng loại 3 đô thị lên loại IV (Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ); năm 2020 nâng loại Thuận Thành lên đô thị loại IV. Đề nghị cân nhắc một số nội dung sau:

Mục tiêu lên đô thị loại IV của Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ không được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đã được phê duyệt. Vì vậy cần bổ sung các phân tích liên quan giữa mục tiêu nâng loại đô thị này với mục tiêu đô thị trung tâm Bắc Ninh là đô thị loại I - là mục tiêu đã được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

Mục tiêu lên loại IV của đô thị Thuận Thành vào năm 2020, mục tiêu là đô thị loại I của đô thị trung tâm Bắc Ninh vào năm 2021 là sớm hơn nhiều so với mục tiêu đến năm 2035 xác định trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Thuyết minh rà soát thực trạng phát triển đô thị của cả 04 đô thị dự kiến nâng đô thị loại IV giai đoạn 2019-2020 (Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành) đều cho thấy ít nhất 1 tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đang ở ngưỡng dưới mức quy định tối thiểu (vi phạm điểm liệt). Vì vậy, việc đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu cần làm rõ mục tiêu của các tiêu chuẩn thành phần thuộc nhóm tiêu chí này cần đạt được để đảm bảo mục tiêu nâng loại đề ra.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh bổ sung một số chỉ tiêu phát triển đô thị cơ bản còn thiếu trong Chương trình như: mức tăng trưởng dân số đô thị, nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị; các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được trong giai đoạn đầu 05 năm và hàng năm.

Cuối cùng, về các danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển, Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng thủ đô Hà Nội và cấp tỉnh đến năm 2022 nhằm đảm bảo sự kết nối các đô thị trong tỉnh với nhau và với các đô thị khác trong vùng.

Tuy nhiên danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cần có sự gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, tiến tới thành lập 05 quận của thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, giai đoạn thực hiện các dự án ưu tiên cần có sự thống nhất với giai đoạn huy động nguồn vốn thực hiện chương trình nhằm đảm bảo tính khả thi cho các dự án này.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load