Thứ năm 12/12/2019 08:44 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương: Chấn chỉnh công tác quy hoạch và phát triển đô thị

15:02 | 22/07/2019

(Xây dựng) – UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.


Đô thị Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao cho Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ rà soát giảm thiểu các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; Triển khai lập chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị và Ban Quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định; Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; Chủ trì phối họp cùng Sở Nội vụ, các địa phương trong công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại các đô thị được nâng loại…

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng phối hợp với UBND huyện thị, thành phố trong công tác lập, thẩm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch chú trọng lấy ý kiến của HĐND cùng cấp nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân, đại biểu HĐND; Lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; Đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật; Quy hoạch phải đảm bảo sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực lân cận; Từng bước rà soát các chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, chương trình phát triển đô thị của từng đô thị, khu vực phát triển đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật, tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị...

Riêng, UBND huyện, thị, thành phố trong quá trình khảo sát, rà soát, cập nhật, thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cần chú trọng các quy hoạch phải phù họp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; quy hoạch xây dựng phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn; các dự án đầu tư vào các đô thị phải phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt.

Việc điều chỉnh các quy hoạch phải chú trọng tính khả thi của đồ án, quy hoạch hệ thống giao thông đô thị cần tuân thủ theo hiện trạng các tuyến giao thông hiện hữu nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân trong khu vực quy hoạch; phù hợp theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật hiện hành.

“Hạn chế tối đa những thay đổi các khu chức năng đô thị đã được quy hoạch trước đây, làm ảnh hưởng, thay đổi đến cộng đồng dân cư trong khu vực, vì mục đích chung là triển khai hiệu quả các đồ án quy hoạch; Việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch cần chú trọng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: Dân số, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; trong trường hợp xét cần thiết để phát triển đô thị tại khu vực điều chỉnh thì phải có giải pháp kế hoạch nâng cao khả năng phục vụ của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực ngoài dự án”, chỉ thị của UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load